Rotifera kerekesfereg


Kerekesférgek

Nagy Sándor Alex Dr. Debrecen, január Az értekezésben foglalt eredményekhez a jelölt önálló alkotó tevékenységével meghatározóan hozzájárult. Az értekezés elfogadását javasolom. Zsuga Katalin A doktori szigorlati bizottság: elnök: Dr. Kátai János. Rácz István. Müller Zoltán. A doktori rotifera kerekesfereg időpontja: április Az értekezés bírálói: Dr A bírálóbizottság: elnök: Dr Az értekezés védésének időpontja: Egyéb előadások jegyzéke Az értekezés témakörében készült poszter előadások jegyzéke Egyéb poszterelőadások jegyzéke Az értekezés témakörében készített szakmaspecifikus alkotások jegyzéke Bevezetés 1.

Kerekesférgek Rotifera A kerekesférgek törzse nevét a szájnyílás körül található, forgó mozgást idéző, az állatok mozgását és táplálkozását örvénykeltéssel segítő szervről kapta. A kerekesférgek törzsébe tartozó több mint faj két osztályba sorolható, ezek a Pararotatoria rend: Seisonacea és az Eurotatoria alosztályok: Bdelloidea, Monogononta Wallace et al.

Fajszám tekintetében a Seisonidea-k közé három epizoikus, kizárólag tengerekben előforduló fajt sorolunk, míg a másik két taxon tagjai között szinte minden élőhelyet benépesítőeket találhatunk.

A korábban morfológiai alapon történő rokonsági viszonyok felülvizsgálatra szorulnak Fontaneto és JondeliusWilts et al. A molekuláris biológia paraziták tünetei a testben a fajszámok változnak, számos új faj, alfaj került leírásra genetikai különbségek alapján. A kisrákoknál megfigyelt kriptikus fajképződést a kerekesférgeknél is leírták Gómez és SnellGómezSuatoni et al.

Így várható, hogy genetikai módszerekkel új fajok leírása történik. A három taxon szaporodásában is különbözik. A Seisonidea-k esetében kizárólag ivaros szaporodás jellemző, míg a Monogononta-k ciklikus parthenogenezissel szaporodnak, melyben az ivaros fázist valamilyen kedvezőtlen környezeti változás váltja ki, melynek eredménye kitartó peték képződése. Ezek sokkal ellenállóbbak, mint a szűznemzéssel keletkező peték, így sikeresebben biztosíthatják a megfelelő környezet kialakulása után az új generáció kikelését.

A Bdelloidea-k szaporodása parthenogenetikusan ivartalanul történik, ugyanakkor a kedvezőtlen környezeti változásokat mégis túlélik azok a fajok, melyek nyugalmi periódusban dehidratálódnak és ebben a formában rögzülve várakoznak a megfelelő környezeti feltételekre napokat vagy akár éveket.

Ezek a kitartóképletek szél, víz vagy állatok általi terjedésüket, új helyre kerülésüket segíthetik, bár jelentőségük 1 8 elterjedésükben egyre kevésbé elfogadott JenkinsJenkins és Underwood A táplálékhálózatban fontos szerepet töltenek be algák, baktériumok, egysejtűek fogyasztójaként Arndtmíg ők maguk egysejtűeknek napállatkáknakhalivadékoknak, szűrő táplálkozású halaknak, rovarlárváknak, ágascsápú rákoknak, evezőlábú rákoknak szolgálnak táplálékul Williamson Morfológiai plaszticitásuknak, nyugalmi periódusuknak, kitartóképletüknek köszönhetően nem meglepő, hogy a kerekesférgek szabadon úszó, araszoló vagy éppen rögzült formái szinte minden élőhelyen előfordulnak a sarkvidéktől a trópusokig, felszíni vizekben, üledékben, felszín alatti vizekben, termál tavakban, talajban, kiszáradó élőhelyeken fitotelmákban, mohapárnákon, időszakos tavakban egyaránt.

Új élőhelyeken kolonizáló szervezetekként, gyors szaporodási rátájukkal rövid időn belül nagy népességet érhetnek el PontinEjsmont-Karabin Azt azonban, hogy milyen fajok és milyen mennyiségben találhatóak meg a különböző élőhelyeken, a lokális hatások nagymértékben befolyásolják, sokáig ezért is volt elfogadott róluk, hogy kozmopoliták és ubiquisták Finlay,Fenchel rotifera kerekesfereg Finlay Emellett számos endemizmus is igazolja a szűkebb biogeográfiai elterjedést DumontSegersSegers és Rotifera kerekesfereg Smeta Bdelloidea-k esetében Fontaneto és munkatársaimutatták ki egyes fajok erőteljes élőhelyhez kötődését.

Mindezek alapján érthető, hogy a kerekesférgek gyakori objektumai faunisztikai, anyagforgalmi, ökológiai kutatásoknak. Szikes vizek a Kárpát-medencében Sós vizes élőhelyek minden kontinensen megtalálhatóak, ezek közé tartoznak a tengerekkel összeköttetésben lévő thalasszohalinbrakk vizek, melyek NaCl dominanciájú élőhelyek, rotifera kerekesfereg a kontinensek belsejében található athalasszohalin állóvizek, melyeket különböző ionok dominanciája határozhat meg.

A kontinentális sós tavak becsült térfogata világszerte x 10 3 km 3, amely közel annyi, mint az édesvizeké x 10 3 Hammer Európában elterjedésük nyugati határa a Kárpát-medence. A Kárpátmedence különösen gazdag alkalikus vizekben, bár ezek összes oldott anyag koncentrációja nem éri el a kelet-afrikai, észak-amerikai területekről ismert magas értéket Löffler, MegyeriNogrady Az iondominancia változatossága, a szezonális és napszakos változékonyság nehezítheti a kategorizálásukat.

A nyári betöményedés folyamán a domináns ionok mennyisége nő, így a ph 7,5 10 és a lúgossági értékek is emelkednek, a megváltozott viszonyok között más ionok pl. A sótartalom ingadozása természetesen annál nagyobb, minél nagyobb mennyiségű víz tud elpárologni a tóból. Többségük közepes kiterjedésű, átlagosan hektáros, sekély vízmélységű ritkán érik el a 2 m-ttöbbnyire 1 m-nél sekélyebbek átlagosan 0,5 m.

Így nem meglepő, hogy a levegő hőmérsékletének rotifera kerekesfereg gyorsan követi a vízhőmérsékletének változása, nyáron rotifera kerekesfereg felmelegedhetnek, télen befagyhatnak Megyeri Ez egyaránt magában foglalja a Fertőt, a Velencei-tavat, a Szelidi-tavat, valamint a számos kiszáradó sekély kisvizet.

Kevesen gondolnák, hogy micsoda nyüzsgő élet bújik meg egy mohapárnán. Az aprócska élőlények egész birodalmát tehetjük láthatóvá egy mikroszkóp és egy egyszerű trükk segítségével. Moha szinte bárhol nő, ahol csak egy kis nedvesség is van, és egy mikroszkóp segítségével a gerinctelenek egészen érdekes csoportjaival ismerkedhetünk meg általa.

A dolgozatban a szikes tavak kifejezést használom az általam vizsgált időszakosan kiszáradó vízterek megnevezésére. Színüket tekintve két szélsőséges típust különböztetünk meg, a nagy mennyiségű szervetlen lebegőanyagot tartalmazó, zavaros vizű ún. Színük különbözősége ellenére szervesanyag tartalmuk minden típus esetében igen magas V.

Balogh et al. Ez okozza a tavak nettó heterotrófiáját.

Emiatt a külső tápanyagterhelés miatt a tavak bakterioplanktonja és zooplanktonja sokkal gazdagabb, mint ami a fitoplankton elsődleges termelése alapján indokolt lenne Boros et al. A magyarországi szikes vizekben közvetlenül mért vezetőképességi értéket µs cm -1 0,es állandóval megszorozva megbecsül- 4 11 hető a szalinitás, azaz az összes oldott ion mennyisége mg l -1 -ben Boros rotifera kerekesfereg Vörös Az as évek végén elvégzett felmérések alapján a hazai szikes tavak nagyobb kiterjedésűek voltak.

Boros rotifera kerekesfereg munkatársai felmérései szerint kiterjedésük mára az emberi tevékenység hatásának köszönhetően jelentősen lecsökkent. A Duna Tisza közén a XX.

Napjainkban a mezőgazdasági, vízrendezési munkálatok, a globális felmelegedés hatására megváltozó időjárási és vízháztartási viszonyok előrevetítik ezeknek a területeknek az átalakulását is, Belátható, hogy ennek a különleges, értékes élőhelynek a megóvása közös érdekünk. Azonban hatékony védelmükhöz, fenntartásukhoz elengedhetetlen a környezettel való kapcsolatuknak, a bennük zajló jellemző folyamatoknak, élőviláguknak tanulmányozása. A vízzel való feltöltődést követő benépesülési folyamatnak, az időszakosan kiszáradó környezetnek, állandó édesvizektől eltérő elsődleges termelői és fogyasztói kapcsolatoknak, ezek egymásra hatásának megismerése nem csupán alapkutatási szempontból szükséges feladat, mivel az így szerzett ismeretek rotifera kerekesfereg szempontból is hasznosulhatnak.

Kerekféreg-férgek elemzése

Szerepük lehet a tavak kezelési tervének kidolgozásban, a rehabilitációs, rekonstrukciós munkálatok tervezésében, eredményességének megállapításában. Célkitűzések Az állóvizekben gyakran dominánssá váló planktonikus kerekesféreg-együttesek az állandó vízborítású, kiszáradó, édes és sós vizekben is gyakori alanyai ökológiai célú kutatásoknak.

komplex parazitaellenes gyógyszer

A Rotifera-kal kapcsolatos magyarországi vizsgálatok elsősorban édesvizekre korlátozódnak. A kontinentális sós vizek egyik különleges típusába tartozó időszakos szikes kisvizek kerekesféreg-együttesére vonatkozó utolsó felmérések közel ötven éve voltak hazánkban, azóta ezen az élőhely típuson nem történtek vizsgálatok.

Ugyancsak kevés adattal rendelkezünk Kárpát-medence osztrák és szerb területeiről.

fajta férgek refugia paraziták

Vizsgálatomat megelőző korábbi felmérések eredményei gyakran egy, vagy néhány tóra vonatkoztak. A dolgozatomban bemutatott nagy léptékű kutatás eredményei átfogó képet adnak a teljes Kárpát-medence időszakos szikes tavainak kerekesféreg faunájáról. Doktori disszertációm célja, hogy hozzájáruljak a kerekesférgek ökológiai igényeinek, az időszakos vizekben élő kerekesféreg-együttesek szerveződésének pontosabb megismeréséhez, valamint az új tudományos eredményeim alapot rotifera kerekesfereg további kutatások tervezéséhez, kivitelezéséhez.

Reményeim szerint a bemutatott eredmények a gyakorlati természetvédelemben is hasznosulhatnak. Dolgozatomban tanulmányozom a kerekesféreg-együttesre ható abiotikus tényezőket és a biotikus hatások rotifera kerekesfereg funkcionális csoportok szintjén a kisrákokkal Cladocera, Copepoda való interakciót.

A kerekesféreg-együttes főbb jellemzőinek meghatározása és az élőhelyre jellemző taxonok bemutatása A vizsgált területre vonatkozó legutolsó felmérések óta eltelt időszakban végbement környezeti változások, szikes élőhelyek vízellátottsági viszonyainak megváltozása, feldarabolódása tavak eltűnését okozta, ezért feltételezhető, hogy a korábban tipikus élőhelyeken is kedvezőtlen változások következtek be. Ezért célul tűztem ki, hogy meghatározom a leggyakoribb taxonokat, átlagos szezonális taxonszámot és a tavankénti összes taxonszámot.

Annak érdekében, hogy az évszakos jellemzőket megállapítsam, tanulmányozom a tavaszi és nyári Rotifera-együttes szerveződését, a prezencia-abszencia adatokat alapul véve áttekintem mennyire hasonlóak vagy különbözőek a tavak kerekesféreg-együttesei.

Kerekesférgek

Ehhez a terepen mért adatok közül a fajlagos vezetőképesség értékét használom, az elemzéseket a teljes grádiens mentén végeztük, az évszakosságot nem vettük figyelembe: összehasonlítom, hogy a vezetőképesség kerekesféreg fajszámra és denzitásra gyakorolt szezonális hatása különbözik-e a teljes vezetőképességi grádiens hatásától.

Egyes vizsgálatokban erős kölcsönhatást mutattak ki a Rotifera-k funkcionális csoportjai mikrofágok és a ragadozók valamint a 8 15 Cladocera-k és a Copepoda-k között. Annak érdekében, hogy a zooplankton-együttes interakcióit megismerjem: külön-külön tanulmányozom, hogy a két funkcionális csoportra mely abiotikus tényezők hatnak szignifikánsan és a kisrákok taxonjaival milyen kapcsolat jellemzi. Irodalmi áttekintés 3. Sós vizek kerekesféreg-együttesei A sótartalom fontos környezeti tényező, mely befolyásolja a vízi életközösségek mennyiségi, minőségi alakulását.

Közvetlen post giardia diet lehet az egyedek légzési aktivitására, szaporodási rátájára, életmenetére, közvetve pedig a fizikai- kémiai paraméterek megváltozása révén a teljes zooplankton-együttesre Miracle rotifera kerekesfereg Serra Remane Balti-tengerrel kapcsolatos munkája említi, hogy a sótartalom a többi környezeti faktorral ellentétben két fajszám maximummal jellemezhető: egyik a tengeri 35 40 másik az édesvízi fajszám maximum, ezért a brakk vizek a legfajszegényebb közeget jelentik.

Brakk vizekben az édesvízi elemek száma 5 -ig csökken drasztikusan. A kontinentális sós vizek esetében, megfelelő nagy szalinitási grádienst figyelembe véve, a sótartalom növekedésével párhuzamosan megfigyelhető a fajszám csökkenése Williams et al.

Az édes és sósvíz határvonalának meghatározásával kapcsolatban több adatot is olvashatunk az rotifera kerekesfereg. Hammer tengervizeknél 32 38, kontinentális sós vizeknél a 3 sótartalmat adja meg határértéknek, míg az édes víz és a szubszalin kategória határaként a 0,5 g l rotifera kerekesfereg -es koncentrációt nevezi meg.

helminták diagnózisának kezelése helminthiasis, mint az okozta

Mások ettől kisebb értéket tartanak relevánsnak, kontinentális vizekben az együttes fajváltásának alapján. Löffler kisrákokat alapul véve 1 -et tartja helytállónak, míg a kerekesféreg-együttes változása alapján Ruttner-Kolisko az 1,5 -es sótartalom értéket jelöli meg határvonalként. Fontaneto és munkatársai sósvizek kerekesféreg fajainak előfordulására irányuló összefoglaló munkájukban megközelítőleg tanulmány alapján, taxonból ot jelölnek szórványos sósvizi előfordulásúnak haloxéntaxont eurihalinnak, melyek egyaránt előfordulnak édes és sós vizekben, továbbá taxont faj sztenohalinnak, azaz csak sós vizekben előfordulónak.

A rotifera kerekesfereg aszcariasis az orrban rotifera kerekesfereg taxon közül 48 tekinthető kontinentális sós vízinek, 85 egyaránt megtalálható kontinentális athalasszohalin és tengerekkel összeköttetésben lévő vizekben thalasszohalin. A thalasszohalin élőhelyeken tapasztalt magas taxon számot eurihalin, sztenohalin fajok együttes előfordulása okozza. A thalasszohalin élőhelyek kevésbé kutatottak, ezért várható, hogy intenzívebb mintavételekkel, genetikai módszerek alkalmazásával további fajokat mutatnak ki.

A csoport alkalmazkodóképességét jól példázza, hogy számos euriök taxon igen széles szalinitási tartományban van jelen a természetben, például a laboratóriumi tesztek kedvelt faja a Brachionus plicatilis 0,27 32 sótartalomnál is megtalálható Egborge Néhány faj extrém sós élőhelyeken is rotifera kerekesfereg életben maradni, a Proales similis, P.

  • Mi segít a férgektől származó férgek tablettáinak
  • Milyen tablettákat inni a férgektől
  • Egészség Dia Az E.
  • Paraziták az emberi testben és a hemoglobinszint csökkenése korábban az örvényférgek primitív képviselőinek tartották, tulajdonságok kladisztikus elemzése alapján valószínűsítik, phylum Rotatoria — kerekesférgek.
  • Morfológia[ szerkesztés ] Testalkatuk változatos.
  • Kerekféreg-férgek elemzése

Együttes szinten azonban gyakori jelenség, hogy a növekvő szalinitás csökkenő fajszámot, diverzitást okoz. Ezt a jelenséget egyaránt megfigyelték tengerekkel összeköttetésben lévő brakk vizekben EgborgeGreenvalamint kiszáradó, erősen betöményedő tavakban is Koste et al. Egyedszámokra való hatásról azonban kevés adat áll rendelkezésre Kipriyanova et al.

Tény, rotifera kerekesfereg extrém sós közegből Nogrady nagyobb denzitású együttest írt le, mint rotifera kerekesfereg alacsonyabb vezetőképességű tavakból.

A szalinitás növekedésének denzitásra gyakorolt hatását tekintve kevés az irodalmi adat, azonban várható, hogy erre is negatív hatással lesz az együttes egészét tekintve Brock és Shiel Ennek oka egyes fajok tág sótolerancia tartománya, valamint, az hogy ugyanannak a fajnak eltérő só tartományokhoz alkalmazkodott egyedei élnek genotípusai, ökotípusai különböző földrajzi, ill. Tehát más sótartalomnál találja meg optimális rotifera kerekesfereg nálunk vagy pl.

Az optimumtól való eltérés első lépésként a szaporodási rátára hat negatívan, majd ezáltal csökken az adott típus túlélési esélye Miracle és Serras a megváltozott környezet már más fajok számára nyújthat kedvező feltételeket, így a változás az együttes átalakuláshoz vezet.

A sós élőhelyek egyik különleges típusai a szikesek szódásmelyek nem csak sósságukkal, hanem alkalikusságukkal is hatnak a bennük élő kerekesférgekre.

gyógynövény férgek Egyiptomból

Ilyen típusú vizeken végzett vizsgálatok eredményeként néhány faj jellemzőnek bizonyult az élőhelyre. Igaz, hogy földrajzilag távol elhelyezkedő habitatokról van szó, mégis Afrika és Európa rotifera kerekesfereg közös fajokat is megnevezhetünk: Brachionus dimidiatus, Brachionus noveazelandinae, Hexarthra jenkinae De RidderRuttner-Kolisko A Kárpát-medence asztatikus szikes tavaival kapcsolatban is beszélhetünk az élőhelytípusra jellemző kerekesféreg-együttesről.

Ilyen élőhelyet indikáló szereppel, natrofil kerekesféreg fajokként a Brachionus leydigii-t, Lecane ichthyoura-t, Lecane lamellata-t, nevezi meg Megyeri Ezeknek a fajoknak a só- és alkalikusság tűrését azonban laboratóriumi tesztekkel nem támasztották alá, indikáló szerepük terepi tapasztalatokon alapul.

Más szikeseken gyakori fajokkal kapcsolatban laboratóriumi tesztek is igazolták alkalmazkodó képességüket a habitat jellegéhez. Ruttner-Kolisko négy sótűrő kerekesférgek faj anion rotifera kerekesfereg tanulmányozva megállapította, hogy a Brachionus quadridentatus főleg a szikesekben, a Brachionus plicatilis főleg tengervizekben rotifera kerekesfereg elő, míg két Hexarthra faj közül a H.

Már ezen információk alapján is feltételezhető egy szikesekre jellemző tipikus fajkészlet. Azonban ismerve a fajokban rejlő 11 18 alkalmazkodási képesség lehetőségét, kérdéses, hogy a Kárpátmedencében is ugyanazok a fajok tudnak-e a leginkább alkalmazkodni a szikes tójelleghez, mint más kontinenseken. A Kárpát-medence általunk vizsgált szikesein a planktonikus kerekesféreg-együttes fejlődésének a nyári kiszáradás vethet véget. Ausztrál édes és sós, időszakos és állandó vizeken végzett gyűjtéssorozat eredménye azt mutatta, hogy a szalinitásnak önmagában van hatása a fajszám csökkenésre, de az időszakosságnak nincs Koste et al.

Ugyanerre a következtetésre jutott tengerparti, időszakos és állandó vízellátottságú tavak esetében Anton-Pardo és Armengol Ennek magyarázata lehet a szikes üledékben ott maradó konzerválódott petebank fajmegőrző képessége Angeler et al. A vizsgálatainkhoz kiválasztott terület kiválóan alkalmas fajlagos vezetőképességi ebből számolt szalinitási grádines mentén történő kerekesféreg-együttest alakító, irányító mechanizmusok megismerésére, valamint az aktív fajkészlet feltárására A Kárpát-medence időszakos szikeseinek kerekesférgei Amikor a Kárpát-medence szikeseiről beszélünk, három országot Rotifera kerekesfereg, Magyarországot, Szerbiát felölelő területre kell gondolnunk HammerProtić Ezek közül kettőről Ausztria és Magyarország kijelenthetjük, hogy zooplankton-együttes parazita a szemkezelésben intenzíven giardia parazit kod pasa. Viszont a szerb területegységről nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, az is főként a zooplankton tagok közül a kisrákokra vonatkozik DadayPujin et al.

Hazánk szikes vizeinek kerekesférgeiről szóló első adatok Daday nevéhez fűződnek. Az nyarán, a Duna Tisza közén és Tiszántúlon végzett gyűjtéseinek eredményeként 19 mintavételi helyről 25 kerekesféreg taxon jelenlétét mutatta ki. A fajok nagy része 19 egy-két élőhelyen volt megtalálható, egyharmadukat tipikus szikes vízi fajnak tartotta.

Elsőként írja le a Lecane lamellata fajt akkori nevén: Monostyla lamellata Dadaymely később az élőhely egyik tipikus képviselőjének bizonyult. Megállapítja, hogy a habitat főként az 12 19 édesvizek fajaival jellemezhető, sajátságos jellegét néhány diphyllobothriasis terhes nőkben állandó előfordulása tükrözi Daday A második világháborút követően a vizsgálatok önálló kutatások formájában, szeparáltan folytatódtak MegyeriZsuganéhány mintavételi helyen.

Az állandó szikes jellegű tavaink közül a Fertőn Varga Lajos Varga, a Szelidi-tavon Varga és Donászymíg a Velencei-tavon Kertész György Kertész és Czeglédy a, b végzett vizsgálatokat.

Kiszáradó vizekre vonatkozóan elsősorban faunisztikai jellegű felmérések történtek, Nógrádi Fülöpszállás környéki NógrádiKertész Farmos melletti Kertész és Woynárovich a Borsodi- Mezőség területén folytatott Woynárovich tanulmányait kell megemlíteni.

A Tiszántúl déli területei és a Hortobágy térsége fehér folt rotifera kerekesfereg ebben az időszakban. Az ötvenes évektől kezdődően a szikes vizek zooplankton kutatása összefonódott Megyeri János nevével. Munkásságának eredményeként a hazai szikesek mesozooplanktonjának Rotifera, Entomostraca megismeréséhez a faunisztikai adatok mellett mennyiségi adatokkal, évszakos változások nyomon követésével, emberi hatások kimutatásával is hozzájárult.

Az közötti gyűjtés sorozata kiterjedt rotifera kerekesfereg Duna Tisza közén lévő és tiszántúli tavakra, melyek igen nagy változatosságot mutattak kiterjedésben, természetességi állapotban, talajtani adottságban, növényzeti borításban, színben egyaránt. A gyűjtéseket többnyire havonta, néhány esetben évszakosan végezte.

Навигация по записям

Az általa rotifera kerekesfereg 25 mintavételi helyről 73 Rotifera taxont mutatott ki. Fontos megállapítása, hogy a tavak mesozooplankton taxonokkal való jellemzésére, összehasonlítására a nyári száraz együttes a legalkalmasabb, mivel az ekkor kialakult szélsőséges körülményhez való alkalmazkodás révén összeszerveződött zooplankton-együttes utalhat igazán a szikes tavi jellegre.

Referencia területnek a Bugaci puszta tavait tartja, mint a legtermészetesebb állapotban lévőket említi publikációiban, ezek a Határtó, Véntó, Szekercéstó, Nagyszék, Hosszútó, Gubacstó Megyeri 13 20 Vizsgálatai idején az állandó vízborítású tavakra, növényekkel benőtt, fekete vizű tavakra fajgazdagabb együttes volt jellemző, míg a rotifera kerekesfereg vizek, fehér tavak planktonját kevés faj nagy egyedszáma jellemezte. A teljes zooplanktonra vonatkozó állítása a kerekesféreg-együttes esetében is igazak, miszerint a nyári populáció mutatja leginkább a szikes jelleget.

Kizárólag szikesekben előforduló natrofil kerekesféreg fajoknak a következőket tartja Brachionus leydigii rotundus, Lecane ichthyoura, Lecane lamellata taxonokat. A fauna az ázsiai sós vizekével mutat hasonlóságot Megyeri Következő intenzív vizsgálat sorozata szintén a Duna Tisza közét és a Tiszántúlt érintette, között a Kunfehértói Fehértavat fekete vizű és a kardoskúti Fehértavat fehér vizű hasonlította össze Megyeri